Project Description

מרכז צעירים והון אנושי
עיריית טבריה
האתר הרשמי של מרכז צעירים והון אנושי טבריה, לפרויקט נעשה עיצוב תבנית מאפס שבא להדגיש את חיי העשייה הקהילתית של המרכז בשילוב עם הנגשת המלל האינפורמטיבי, כמו כן נעשה עבודת מיתוג נרחבת שכללה מחקר מעמיק על פעילויות המרכז ומיתוג כל פעילות.

העיצוב כלל איסוף חומרים והכנתם כרקעי עיצוב המותאמים לתבנית של האתר, כל אלמנט עוצב מחומרי התמונות שנאספו תוך כדי הדגשת הייחודיות של העשייה הקהילתית

המלל השיווקי והאפיוני נכתב לאחר עבודת חקר מקיפה על הפעילויות השונות